Focuri sub control, la Neamţ

ISU Neamt 1Astăzi, la Cetatea Neamţ nu se mai aud paşii grei ai străjilor în zale. Printre zecile de turişti curioşi, în fortăreaţa veche de peste şase secole pot fi văzuţi alţi militari. Ofiţerii Inspecţiei de Prevenire a ISU Neamţ, care au grijă ca bătrânele ziduri, recent renovate, să nu cadă pradă flăcărilor. Specialiştii în prevenirea incendiilor de la ISU au în atenţie specială şi sfintele lăcaşuri, cum ar fi Agapia, Neamţ, Nechit, Secu, Sihăs­tria, Sihla sau Văratec, cunună de mănăstiri, încăr­cată de istorie, spiri­tualitate ortodoxă, artă şi cultură. Doar două exemple. Interiorul Mănăs­tirii Agapia a fost pictat de Nicolae Grigorescu, iar la Văratec există un muzeu unde sunt expuse icoane vechi, de mare valoare, unele din secolul al XV-lea, pictate pe lemn sau îmbrăcate în argint aurit, ţesături şi broderii preţioase, veşminte şi vase liturgice, manuscrise rare, legate în piele, şi evanghelii slavoneşti şi greceşti, ferecate în argint. Inspecţiile tehnice ale pompierilor militari se fac periodic, în baza unor proceduri riguroase şi a legii 422/2001, republicată în 2006, ce pri­veşte monu­mentele de patri­moniu. Instalaţiile utilitare, rezervele de apă, reţeaua de hidranţi interiori şi exte­riori, dotarea cu stingătoare manuale, starea şi felul cum sunt marcate căile de acces şi evacuare, sunt verificate cu mare atenţie. „Totodată, verificăm şi modul de orga­nizare şi responsabilităţile anti­incendiu ale celor ce au în grijă locurile contro­late. De asemenea, nu sunt uitate podurile, ale căror grinzi de lemn, în unele situaţii, au o vechime mare, locurile de depozitare a materialelor combustibile, dar şi felul cum sunt amplasate spaţiile destinate arderii lumânărilor şi candelelor. Asemenea con­troale se fac cel puţin o dată pe an, înainte de Paşti, Crăciun, hramuri şi alte mari sărbători religioase, când se înre­gistrează un aflux mare de persoane. Pe lângă verificările tehnice, le arătăm măicuţelor cum să folo­sească stingă­toarele în diverse situaţii. De exemplu, pentru începuturi de incendiu în bucătărie, în chilii sau la un tablou electric” explică locotenent-colonelul Relu Bucureş­teanu, ofiţer specialist la Inspecţia de Prevenire a ISU Neamţ.

Manastirea varatecDe asemenea, pompierii militari organizează, periodic, exerciţii tactice la mănăstiri, dar şi la celelalte clădiri istorice din judeţ. „Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt lăcaşul acesta şi toate oraşele şi satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri şi de războiul cel dintre noi...” spune slujba Aghiasmei mici sau Sfeştaniei. Cele peste 300 de călugăriţe ce vieţuiesc la Mănăstirea Văratec îşi împart timpul între rugăciuni, canoane, slujbe şi muncă. De-a lungul timpului, sfântul lăcaş a fost ferit de stricăciuni pricinuite de foc. Doar la începutul secolului XX, în anul 1900, majoritatea chiliilor şi acoperişul bi­sericii mari au fost mistuite de flăcări, construcţiile distruse fiind refăcute în anii următori. „Ne punem toată nădejdea-n bunul Dumnezeu. Totuşi, suntem atente să nu se întâmple vreo nenorocire, căci cu focul nu e lucru de joacă! Avem reguli şi măsuri speciale, pe care le respectăm, iar pompierii militari sunt, întotdeauna, alături de noi!” spune, cu smerenie şi credinţă, maica secretară Filumena, responsa­bilă cu măsurile de PSI. 

Cătălin Eftene